CORINTJUNIOR
Basme
Petre Ispirescu
Cuprins
Prefa]\ .......................................................................................... 7
Tinere]e f\r\ b\trâne]e [i via]\ f\r\ de moarte ........................... 9
Ileana Simziana .......................................................................... 25
Aleodor împ\rat .......................................................................... 53
Porcul cel fermecat ...................................................................... 65
Prâslea cel voinic [i merele de aur ............................................... 81
George cel viteaz ......................................................................... 99
F\t- Frumos cel r\t\cit ................................................................. 115
Fata s\racului cea istea]\ ............................................................ 133
Greuceanu ................................................................................... 145
Cele dou\sprezece fete de împ\rat [i palatul cel fermecat ........... 161
Ciob\na[ul cel iste] sau ]urloaiele blendei ................................... 179
Cei trei fra]i împ\ra]i .................................................................. 193
Coto[manul n\zdr\van ............................................................... 217
}ugulea, fiul unchia[ului [i al m\tu[ii ......................................... 231
Fata de împ\rat [i fiul v\duvei .................................................... 255
Fata mo[ului cea cuminte ............................................................ 265
Fiul vân\torului ........................................................................... 273
Copilul cel iste] ............................................................................ 291
Iovi]\ F\t- Frumos ....................................................................... 301
Sarea- n bucate ............................................................................ 315
7
Prefa]\
Petre Ispirescu (n. ianuarie 1830 – d. 27 noiembrie 1887) a fost un editor,
tipograf [i cunoscut folclorist, povestitor [i scriitor, datorit\ c\ruia nenu -
m\ rate basme populare, repovestite de el cu remarcabil har, au r\mas cu-
noscute pân\-n zilele noastre.
În 1862, la îndemnul lui Nicolae Filimon, Ispirescu a publicat în
}\ranul român primele [ase basme culese de el. Principala sa oper\, cule-
gerea Legende sau basmele românilor. Ghicitori [i proverburi, cu o prefa]\ de
Vasile Alecsandri, reunind unele dintre cele mai frumoase basme (Prâslea
cel voinic [i merele de aur, Greuceanu, Tinere]e f\r\ b\trâne]e [i via]\ f\r\ de moarte),
a fost publicat\ în 1882 [i a primit numeroase elogii în presa vremii.
Petre Ispirescu s-a impus în istoria literaturii române ca un iubitor al
folclorului [i un remarcabil povestitor, încântând nenum\rate genera]ii de
copii cu basmele [i snoavele sale.
Edi]ia de fa]\ î[i propune s\ readuc\ în aten]ia cititorilor de toate vâr-
stele aceste basme nemuritoare, pline de pilde [i scrise într-o limb\ român\
autentic\ [i savuroas\. Pentru o lectur\ mai u[oar\, textul pove[tilor a fost
adaptat, renun]ându-se la unele forme vechi (îmbla/umbla, vro/vreo,
desc\lica/desc\leca). S-au p\strat în schimb arhaismele [i regionalismele,
acestea fiind explicate, unde este cazul, în note de subsol. Astfel, farmecul
graiului vechi nu se risipe[te, iar basmele culese de Ispirescu nu î[i pierd din
autenticitate.
Pentru ca frumuse]ea lor s\ fie pe deplin receptat\, basmele române[ti
sunt înso]ite de numeroase ilustra]ii, create special pentru aceast\ edi]ie
de lux de ilustratori al c\ror talent nu mai are nevoie de nicio alt\ confir-
mare. Volumul este adresat întregii familii [i poate fi d\ruit celor dragi
sau p\strat pe raftul bibliotecii, pentru genera]iile care vor urma.
Walter Riess, cunoscut grafician [i ilustrator de carte pentru copii, co-
laboreaz\ cu Editurile CORINT [i CORINT JUNIOR înc\ din anul
1995, în cadrul unor proiecte editoriale variate. Unul dintre marile sale
succese înregistrate al\turi de CORINT JUNIOR este volumul de Fabule
de La Fontaine, ale c\rui ilustra]ii au fost recompensate în anul 2008 cu
Premiul IBBY.
Mihaela Paraschivu este membr\ a Clubului Ilustratorilor [i a partici-
pat la numeroase expozi]ii atât în ]ar\, cât [i în str\in\tate. Prefer\ s\ ilus-
treze pove[ti pentru copii, iar tehnicile de lucru pe care le îndr\ge[te sunt
cele tradi]ionale: pictura în acrilic [i acuarel\ (pe pânz\ [i pe hârtie) [i
desenul în creion.
Valeria Moldovan are o experien]\ de peste treizeci de ani în domeniul
ilustra]iei de carte, colaborând de-a lungul timpului cu cele mai impor-
tante edituri române[ti [i devenind astfel unul dintre cei mai cunoscu]i [i
aprecia]i ilustratori români. A ilustrat atât numeroase c\r]i pentru copii,
cât [i volume adresate publicului matur.
Raluca Ilie este membr\ a Clubului Ilustratorilor [i a participat la pro-
iectul Book\t\ria de texte [i imagini, volum în care ilustratorii au colaborat
cu mai mul]i celebri scriitori români contemporani. Ilustra]ia Basmelor a re-
prezentat o provocare de a recrea o atmosfer\ fabuloas\, în care totul este
posibil. Inspira]ia pentru ilustra]iile din paginile acestei c\r]i i-a fost ofe-
rit\ de por]ile maramure[ene, troi]ele [i crucile sculptate în lemn, prin a
c\ror stilizare a rezultat stilul abordat.
8
9
Tinere]e f\r\ b\trâne]e
[i via]\ f\r\ de moarte
Ilustra]ii de Walter Riess
A
fost odat\ ca niciodat\; c\ de n- ar fi, nu s- ar mai povesti; de când
f\cea plop[orul pere [i r\chita mic[unele; de când se b\teau ur[ii
în cozi; de când se luau de gât lupii cu mieii de se s\rutau, înfr\]indu- se;
de când se potcovea puricele la un picior cu nou\zeci [i nou\ de ocale
de fier [i s- arunca în slava cerului de ne aducea pove[ti.
De când se isc\lea musca pe perete,
Mai mincinos cine nu crede.
Au fost odat\ un împ\rat mare [i o împ\r\teas\, amândoi ti ne ri [i
frumo[i, care î[i doreau foarte mult s\ aib\ copii. Au umblat pe la vraci
[i filoso fi, ca s\ caute în stele [i s\ ghiceasc\ dac\ o s\ li se împlineasc\
dorin]a, dar în zadar. În sfâr[it, auzind împ\ratul c\ este într- un sat,
aproa pe, un unchia[ dibaci, a trimis s\- l cheme; dar el r\spunse trimi -
[i lor c\ cine are trebuin]\ s\ vie la dânsul. S- au sculat deci împ\ratul [i
împ\r\teasa [i, luând cu dân[ii vreo câ]iva boieri mari, osta[i [i slujitori,
s- au dus la unchia[ acas\. Unchia[ul, cum i- a v\zut de departe, a ie[it
s\- i întâmpine [i totodat\ le- a zis:
Bine a]i venit s\n\to[i, dar ce umbli, împ\rate, s\ afli? Dorin]a
pe care o ai o s\- ]i aduc\ întristare.
Eu nu am venit s\ te întreb asta zise împ\ratul —, ci, dac\
ai ceva leacuri care s\ ne fac\ s\ avem copii, s\- mi dai.
— Am, r\spunse unchia[ul, dar numai un copil o s\ face]i. El o s\
fie F\t- Frumos [i dr\g\stos [i parte n- o s\ ave]i de el.
Luând împ\ratul [i împ\r\teasa leacurile, se întoarser\ veseli la
pa lat [i peste câteva zile împ\r\teasa se sim]i îns\rcinat\. Toat\ împ\ -
r\]ia [i toat\ curtea [i to]i slujitorii se veselir\ de aceast\ întâmplare.
Mai- nainte îns\ de a veni ceasul na[terii, copilul se puse pe un
plâns, de n- a putut niciun vraci s\- l împace. Atunci împ\ratul începu
s\- i f\g\duiasc\ toate bunurile din lume, dar nici a[a nu fu cu putin]\
s\- l fac\ s\ tac\.
— Taci, dragul tatei — zicea împ\ratul —, c\ ]i- oi da împ\r\]ia
cutare sau cutare. Taci, fiule, c\ ]i- oi da de so]ie pe cutare sau cutare
fat\ de împ\rat [i multe d- alde astea. În sfâr[it, dac\ v\zu [i v\zu c\ nu
tace, îi mai zise: Taci, f\tul meu, c\ ]i- oi da tinere]e f\r\ b\trâne]e [i
via]\ f\r\ de moarte.
Atunci, copilul t\cu [i se n\scu, iar slujitorii d\dur\ sfar\- n ]ar\ [i
în toat\ împ\r\]ia se ]inu veselie mare o s\pt\mân\ întreag\.
Cu cât cre[tea copilul, cu atât se f\cea mai iste] [i mai îndr\zne].
Îl d\dur\ pe la [coli [i filosofi [i toate înv\]\turile pe care al]i copii le
¨
PETRE ISPIRESCU
10
în v\ ]au într- un an, el le înv\]a într- o
lun\, astfel încât împ\ratul murea [i
învia de bu curie. Toat\ împ\r\]ia se
f\lea c\ o s\ aib\ un împ\rat în]elept [i
pricopsit
1
ca Solomon împ\rat. De la o
vreme încoace îns\, nu [tiu ce avea, c\ era
tot gale[, trist [i dus pe gânduri. Iar într- o
zi, tocmai când copilul împlinea cincispre-
zece ani [i împ\ratul se afla la mas\ cu to]i
boierii [i slujba[ii împ\r\]iei [i chefuiau, se
scul\ F\t- Frumos [i zise:
Tat\, a venit vremea s\- mi dai ceea
ce mi- ai f\g\duit la na[tere.
Auzind aceasta, împ\ratul se întrist\ tare [i
îi spuse:
— Dar bine, fiule, de unde pot eu s\- ]i dau un astfel de lucru ne-
maiauzit? Dac\ ]i- am f\g\duit atunci, a fost numai ca s\ te împac.
Dac\ tu, tat\, nu po]i s\- mi dai, sunt nevoit s\ cutreier toat\
lumea pân\ voi g\si f\g\duin]a pentru care m- am n\scut.
Atunci, to]i boierii [i împ\ratul c\zur\ în genunchi, cu rug\min-
tea s\ nu p\r\seasc\ împ\r\]ia, fiindc\, ziceau boierii:
— Tat\l t\u, de aici înainte, e b\trân [i o s\ te ridic\m pe tine în
scaun [i avem s\- ]i aducem cea mai frumoas\ împ\r\teas\ de sub soare
de so]ie.
Dar n- a fost cu putin]\ s\- l întoarc\ din hot\rârea sa, r\mânând
sta tornic ca o piatr\ în vorbele lui. Iar tat\- s\u, dac\ v\zu [i v\zu, îi
d\du voie [i puse la cale s\- i g\teasc\ de drum merinde [i tot ce- i trebuia.
Apoi, F\t- Frumos se duse în grajdurile împ\r\te[ti, unde erau cei
mai frumo[i arm\sari din toat\ împ\r\]ia, ca s\- [i alea g\ unul, dar cum
punea mâna [i apuca pe câte unul de coad\, îl trântea, [i astfel to]i caii
c\zur\. În sfâr[it, tocmai când era s\ ias\, î[i mai arunc\ ochii o dat\
Basme
f
1
În]elept. (Notele de subsol apar]in editurii.)
11